ÜRÜNLER

  • DASK - ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

  • KASKO SİGORTASI

  • FERDİ KAZA SİGORTASI

  • TRAFİK SİGORTASI

  • KONUT SİGORTASI

  • İŞYERİ SİGORTASI

  • HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI

  • SEYAHAT FERDİ KAZA SİGORTASI

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ŞUBELER, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

KURULUŞ

Madde 1- Bu Ana Sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgah adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kişiler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler kanunu uyarınca, değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir sigorta kooperatifi kurulmuştur.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce Kooperatif adına iş ve işlemler yapanlar, iş ve işlemlerden şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

UNVAN

Madde 3- Kooperatifin unvanı “Sınırlı Sorumlu Koru Sigorta Kooperatifi”dir

Kısaltılmış adı “Koru Mütüel Sigorta”dır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Kooperatifin merkezi İstanbul ilidir.

Kooperatif faaliyetlerinin yönetileceği adresi “Ihlamur Cad. No: B 15 A Göksu Evleri A.Hisarı Beykoz İstanbul”’dur. Faaliyet adresi aynı il içinde, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Yapılan değişiklik 15 gün içinde Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir. Ayrıca, ilgili resmi kurumlara bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Kooperatife yapılmış sayılır.

Kooperatif yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer Ticaret Siciline tescil olunur.

SÜRE

Madde 5- Kooperatif süresizdir.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 6- Kooperatifin amacı, 03/06/2007 tarih ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca, yalnızca ortaklarıyla sigorta sözleşmesi düzenlemek suretiyle hayat dışı sigorta gruplarında, her nevi sigortacılık hizmet ve işlemlerini yapmaktır.

Kooperatif bu amacı gerçekleştirmek üzere sigortacılık işlemlerini gerektirdiği ve özellikle aşağıdaki konularda bütün hukuki, mali ve ticari işlemleri yapabilir ve faaliyette bulunabilir.

Kooperatif:

1. Her nevi sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemlerini ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan diğer işlemleri yapar. 

2. Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık ve temsilciliğini deruhte eder.

3. Amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir.

4. Hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir.

5. Gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık yapmamak şartıyla bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir.

6. İşlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir.

7. Gerektiğinde ortaklar ve personeli için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

8. Konusu ile ilgili olarak yatırım faaliyetlerinde bulunabilir, gerekli tesisleri kurabilir, bu tesisleri işletebilir veya kiraya verebilir. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.

9. Amacına yönelik yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenteler, prodüktörler ve sigorta aracıları tesis edebilir, bu konuda yetkilendirme yapabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE

Madde 7- Kooperatif sermayesi ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi 700.- (yedi yüz) TL’dir.

PAYLAR

Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 100.-(yüz)TL`dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az 1 (bir) pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık payları bu Ana Sözleşmenin 19 ncu maddesine göre düzenlenen ortaklar senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100 (yüz) TL itibar olunur.

PAYLARIN ÖDENMESİ

Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca taksitler halinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ

ORTAKLIK ŞARTLARI 

Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi ya da tüzel kişilerden olmak gereklidir.

ORTAKLIĞA KABUL

Madde 11- Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kooperatif ana sözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır.

Gerekli şartları taşıyıp Kooperatife ortak olmak isteyenler, adlarına Kooperatife ait sigorta poliçesi düzenlenmesiyle de ortaklığa kabul edilirler. Ortaklar ilk sigorta poliçesini edinirken ortaklığa giriş belgesini de doldurur. Bu belge, poliçe üzerindeki ortaklığa giriş talebini havi bir açıklama ve ortağın yükümlülükleri ile ilgili kendisine yapılacak tebligatın ne şekilde ve nereye yapılacağı yönündeki açıklamanın imzalanması şeklinde de olabilir. Ortaklar, ortaklığa giriş beyanında Ana Sözleşmenin tüm hükümlerini ve getirilen yükümlülüklerini kabul ettiklerini açıkça belirtirler.

Bu şekilde kooperatife ortaklık için yapılan başvurular, yapılacak ilk yönetim kurulunda değerlendirilir. Ortaklığa kabul ve red edilenler hakkında karar alınır. Yönetim kurulunca ortaklığa kabul edilenler başvuru formunu imzaladığı veya poliçenin düzenlendiği tarihten itibaren ortaklığa kabul edilmiş sayılır. Poliçe tanzimi suretiyle ortaklık sürecinde yönetim kurulunca verilen red kararı geriye yürümez ve ilgililerin sigorta hukukundan kaynaklanan hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu ortakların 10 uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

ORTAK SAYISI

Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az 7 (yedi) kişidir.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA

Madde 13Her ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay önce Yönetim Kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim Kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun Kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile Yönetim Kuruluna bildirir. Ayrıca ortak, Kooperatifin düzenlediği poliçenin süresinin dolduğu günden itibaren de ortaklıktan çıkma isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirebilir. Yönetim Kurulu çıkmak isteyen ortakları bir ay içinde alacağı kararla kabul eder ve kararını bilgi için ortağın varsa elektronik posta adresine bildirir veya kooperatifin internet sitesinde bir yıl süre ile ilan eder.

Çıkmanın gerçekleşmesi halinde ayrılan ortağa yapılacak ortaklık payı iadesi ve varsa diğer ödemeler, Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürebilecek nitelikte ise Genel Kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda Kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Ödenecek muhik tazminata ilişkin kararlar, ortaklıktan çıkış tarihini takip eden Genel Kurul’da verilir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar Yönetim Kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

1.    10 uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler,

2.    Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.

3.    Son poliçesinin bitim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun belirleyeceği ancak beş yılı aşmayan bir süre içinde kooperatifle herhangi bir muamele yapmayanlar. Bu durumda olan ortaklar beş yıllık muamelesiz sürenin hitamında otomatik olarak ortaklıktan çıkarılmış sayılır.

Çıkarma kararı gerekçeli olarak Yönetim Kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere on gün içinde notere tevdi edilir. Bu kayıtların elektronik ortamda tutulması, izlenmesi ve ilgilere tebliği de mümkündür. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya Genel Kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel Kurula itiraz edildiği takdirde, Yönetim Kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine Genel Kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

Üç aylık süre içinde Genel Kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

Ortaklar bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Sermaye ve sair ödemelerle ilgili yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, Yönetim Kurulunca ortağın bildirdiği tebligat adresine yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ve aynı şekilde ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi alakalının, Ana Sözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.

ORTAKLIĞI SONA ERENLER İLE HESAPLAŞMA VE PAY AZALTMA

Madde 15/1- Ortaklığı sona erenlerin ortaklık payı o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde geri verilir.

Ayrılan ortaklar Kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler.

Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

Madde 15/2- Birden fazla paya sahip ortaklar, bir payın üzerindeki paylarını kısmen veya tamamen geri almak istediklerinde Yönetim Kurulu’na başvururlar. Yönetim Kurulu ortağa yapılacak iade Kooperatifin mali bünyesini tehlikeye düşürebilecek nitelikte değil ise ödemenin o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde def’aten veya taksitler halinde yapılmasına karar verir. Aksi halde, yani iade Kooperatifin mali bünyesini tehlikeye düşürebilecek nitelikte ise, ana sözleşmenin 13üncü maddesinin 2nci fıkrasına göre işlem yapılır.

ÖLEN ORTAKLIĞIN DURUMU

Madde 16- Ölen ortağın borçları ve alacakları 15 nci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

ORTAKLIĞIN DEVRİ

Madde 17- Ortaklık, yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmek suretiyle 10 ncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir.

Yönetim Kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.

Devir halinde eski ortağın Kooperatife karşı olan tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, Kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME

Madde 18- Ortaklığı sona erenler, ayrılma sebeplerinin ortadan kaldırılması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler.

Bu Ana Sözleşmenin 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi gereğince ortaklıktan çıkarılanlar Kooperatife tekrar alınamazlar. 5

ORTAKLIK SENEDİ

Madde 19- Ortaklığa ilişkin bilgiler Yönetim Kurulunca kayıt altına alınır. Ayrıca her ortağın üyelik haklarının ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede Kooperatifin, pay sahibi kişinin adı, soyadı, ikametgahı ve uyruğu, Kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile Kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise, ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet Ana Sözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI

Madde 20- Her ortak, Kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER VE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 21- – Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılacak miktardaki, gider taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararlarda toplantıya katılan ortakların 2/3’ünün rızası gereklidir.

Bilanço açıkları, yedek akçelerden ve bunların yetmemesi haline göre oluşturulan özel fondan karşılanamadığı takdirde ortaklar bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak şartıyla sermaye paylarının bir katına kadar ek ödeme ile yükümlüdürler. Ortaklardan istenecek ek ödemeler toplamı, o yılın bilanço açığı miktarını geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

KOOPERATİFİN ORGANLARI

Madde 22- Kooperatifin organları şunlardır:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23- En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek, gelir gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak,

2. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,

3. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücret ve huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

4. Yönetim Kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

5. Kanun, Ana Sözleşme ve iyi niyet esasları ile Genel Kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen Yönetim Kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

6. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ne girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcilerini seçmek,

7. Ana Sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

8. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek,

9. Şube açılmasına ve konusu ile ilgili teşebbüslere iştirak edilmesine karar vermek,

10. Bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılmak üzere ortaklardan ek ödeme istenip istenmeyeceğine karar vermek,

11. Kooperatifin dağıtılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,

12. Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek, Genel kurul yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, Kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

OY HAKKI VE TEMSİLİ

Madde 24- Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç, her ortak Genel Kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, Kooperatif ortaklık numarasını havi bir yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak ancak diğer bir ortağı oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir. Ortak sayısının 1000’i aşması halinde, her ortak en fazla 3 başka ortağı temsil edebilir. Grup toplantılarında temsilci seçimine ilişkin tutanak kayıtları, Kooperatifin Grup Temsilcileri Genel Kurulu için temsil belgesi hükmündedir.

Eş ve birinci derece akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz. Ancak bu kişiler de temsil yetkisini yukarıda belirtilen bilgileri haiz belgeler ile kullanabilir.

ORTAK SAYISININ 1.000’İ AŞILMASI HALİNDE OY HAKKI VE TEMSİL 

Madde 25/1- Kooperatifin ortak sayısının 1.000’in üzerine çıkması halinde, Genel Kurul, gruplar tarafından seçilen grup temsilcilerinin katılımı ile yapılır. Bu durumda; Kooperatifin merkezi ve her şubesi bir grup teşkil eder ve her grubun bir temsilcisi ve yedeği seçilir. Yönetim Kurulunca hazırlanarak Genel Kurulca onaylanan bir yönetmelikle şubelerin birden fazla gruba bölünmesi ya da gruplar itibariyle şubelerin birleşmesi mümkündür.

Üç aylık süreyi doldurmuş her ortak, Genel Kurulu oluşturacak temsilcilerin seçiminin yapılacağı grup toplantılarına katılma hakkına sahiptir. Temsilci, ortaklar arasından seçilir. Temsilcilerin seçimine ilişkin oylamada adaylar arasından en fazla oyu alan grup temsilcisi olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.

Temsilcilerin seçimi sırasında, varsa Genel Kurulda kullanılacak oylara ilişkin talimatlar da belirlenir. Ancak grup temsilcilerinin kendilerine verilen talimata aykırı hareket etmiş olması Kooperatifin Genel Kurulunda alınan kararların geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

GRUP TOPLANTILARINDA USÜL

Madde 25/2- Grup toplantıları, Kooperatif Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır ve en az bir Yönetim Kurulu üyesi veya şube yetkilisinin hazır bulunması ile açılır.

Bu toplantı için de Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasına yönelik işlemler yapılır. Genel Kurulu çağırma yetkisine sahip olanlar usulüne uygun surette grup toplantılarına ilişkin çağrı ve diğer işlemleri de yerine getirir. Grup toplantılarını idare edecek divanın oluşturulması ile toplantının gerçekleştirilmesine yönelik hususlarda Kooperatif Genel Kurulundaki usul ve esaslara uygun tarzda hareket edilir. Grup toplantılarının en geç Nisan ayı sonuna kadar tamamlanarak, temsilcilerin ve yedeklerinin belirlenmesi zorunludur. Tutanağın ve grup toplantısına katılanların listesinin bir nüshası Bakanlık temsilcisi, diğer nüshası ise Kooperatifin Genel Kurul belgelerini oluşturmak üzere Kooperatife teslim edilir. Bu belgeleri toplantıda hazır bulunmaları halinde Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri veya şube yetkilisi, divan heyeti ile birlikte takip eder. 
Grup temsilcileri 3 yıl için seçilir ve seçilenler ile bunların yedeklerinin isimleri ve iletişim adresleri ilan edilir. 
Her ortak grup toplantısından önceki on beş gün içinde şube merkezlerine başvurarak kendisi veya vekili aracılığıyla geçmiş hesap dönemine ait olup Genel Kurula sunulacak bilanço, kar/zarar hesabı ve de bunlarla bağlantılı olarak genel kurula iletilmesi gereken tüm belgelerin bir örneğini masraflarını karşılamak suretiyle talep edebilir.

TEMSİLCİ BELGELERİ VE YÖNETMELİK

Madde 25/3- Grup toplantılarında, ortağın ve oyunu verdiği temsilcinin adı soyadı, oyunun yönü ile imzasını içeren bir form ile oylama yapılır. İmzalı basılı form kullanılması mümkündür.

Grup toplantılarına ilişkin çağrı, ilan, toplanma ve kararlar, yapılacak oylamalar, temsilci belgeleri, kararların belgelenme şekli ve grup temsilcilerinin herhangi bir sebeple Genel Kurula katılamayacak olması durumunda bunların yedeklerinin Genel Kurullara katılması konusundaki usul ve esaslar grup ve toplantı nisabı yönetmelikle düzenlenir.

GRUP TEMSİLCİLERİ GENEL KURULU TOPLANTILARINA KATILIM

Madde 25/4- Grup temsilcilerine başvuruları üzerine Kooperatif merkezinde, Genel Kurul toplantısından en az bir hafta önce Genel Kurul giriş kartı teslim edilir. Grup temsilcileri dışındaki ortaklar Genel Kurul toplantılarında oy kullanamazlar.

Genel Kurula katılacak grup temsilcilerine Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçiler raporu ve gündem Genel Kurul toplantısından en az 1 ay önce gönderilir.

Grup temsilcilerinin ortaklıktan çıkması, çıkarılması veya herhangi bir sebeple Genel Kurul toplantısına katılamayacak olması durumunda Genel Kurula, bunların yedekleri katılır. Yedeğin de bulunmaması halinde ilgili şube sorumlusu grup temsilcisi olarak görev yapar.

Grup temsilcileri temsil ettiği ortak sayısı kadar oya sahiptirler. Grup temsilcileri başka bir grup temsilcisi yerine temsilen oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, Yönetim Kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm Denetçiler hakkında uygulanmaz. Denetçiler kendi ibralarında oy kullanamazlar.

Hiç bir ortak, kendisi, eşi veya usul ve füruu ile Kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

Toplantıda divan başkanlığının inceleyebilmesi için temsilci belgeleri hazır bulundurulur.

TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI

Madde 26- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul, Kooperatif işlerinin ve Ana Sözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 27- Genel Kurul Kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR

Madde 28- Genel Kurul, Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

Gerekli hallerde Denetim Kurulu ve tasfiye memurları bu Genel Kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

Genel Kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca dört ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10'unun isteği halinde, Genel Kurul, on gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.

Yönetim Kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla Denetim Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak Genel Kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

ÇAĞRININ ŞEKLİ

Madde 29- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul ile grup toplantılarına çağrılar ve Kooperatifin kanunla başka bir şekilde ve yerde yapılması zorunlu tutulanlar dışındaki duyuruları, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğince internet ortamında çıkarılan Kooperatifler ilan Gazetesinde ilan yoluyla yapılır. Anılan elektronik gazete faaliyete başlayıncaya kadar, faaliyete başladıktan sonra ise istenirse ilave olarak yerel veya ulusal gazetelerde ilan yoluyla çağrı yapılabilir. Ortağa, dam yayınlandığı gazetenin adı, tarihi ve sayısı, Kooperatife yazılı olarak iletmiş olması şartıyla GSM (cep telefonu) numarasına gönderilecek kısa mesajla (SMS), tercihen elektronik posta adresi vermişse bu adrese gönderilecek e-posta aracılığıyla bildirilir. Alıcıdan kaynaklanan nedenlerle teslim edilemeyen bu tür gönderiler, bir tam gün geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir. Yayınlanan ilanlar ile bildirimlere ilişkin "Gönderi Teslimat Bilgisi" dökümünün, Genel Kurul evrakı ile birlikte basılı şekilde ya da elektronik ortamda muhafazası ve incelemeye hazır tutulması şarttır.

Çağrı, Gazete’ de yayını tarihi itibariyle yapılmış sayılır. İlana ilişkin ortağa yapılan gönderimler yalnızca çağrıya ulaşımı kolaylaştırıcı niteliktedir. Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin çağrıda bulunması zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Ana Sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI

Madde 30- Kooperatifin bütün ortaklarının veya grup temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, Genel Kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar verilebilir. Ancak kararların muteber olabilmesi için toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.

Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar tüm ortaklar veya ortakların toplantıda birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 31- Genel Kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az on beş gün önce ilgili valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) yazılı olarak bildirir. Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

GÜNDEM

Madde 32- Olağan Genel Kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

1. Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından verilen raporların okunması,

2. Bilanço, envanter ve diğer gelir gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,

3. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

4. Süresi biten Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi gelecek yılın

5. Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. Gerekli görülen diğer hususlar,

Olağanüstü Genel Kurul gündemi, çağrın amacına göre tayin ve tespit olunur.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az onda biri tarafından Genel Kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, Kooperatif ortaklarından en az onda birinin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kurulun yeni bir toplantıya çağırılması ve kanun, Ana Sözleşme ve iyi niyet esasları ile Genel Kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen Yönetim kararlarının iptali, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin azil ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, Genel Kurula katılanların yandan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır. 

ORTAKLAR CETVELİ

Madde 33- Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce Genel Kurula katılma hakkına sahip ortakların, ortak numaraları, adları, soyadları, T.C kimlik numaralarını, asaleten veya temsilen imzalanacak yerleri gösterir Yönetim Kurulu imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.

Bu cetvel toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Başkan ve Bakanlık temsilcisi tarafından adı ve soyadı yazılarak ayrıca imzalanır.

Ortak sayısı 1.000’in üzerinde ise, yukarıdaki işlemler yalnıza temsilci ile yapılır.

GÖRÜŞME VE KARAR NİSABI

Madde 34- Genel Kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip olanların en az 1/20'sinin şahsen veya temsilen, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilemediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz.

Genel Kurulda kararlar, oylama sırasındaki mevcudun yandan fazlasının oyu ile verilir.

Ancak Kooperatifin dağılması, diğer bir Kooperatifle birleşmesi veya Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar fiilen kullanılan oyların üçte iki çoğunluğu ile verilir.

Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 52 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI

Madde 35- Genel Kurul toplantısı, Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 87 inci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır.

Müteakiben bir Genel Kurul Başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır.

Genel Kurul Başkan ve üyelerinin ortaklar arasından veya grup temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

OY KULLANIM ŞEKLİ

Madde 36- Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak, Genel Kurula katılanlar yandan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.

BİLANÇONUN TASDİKİ VE İMZA

Madde 37- Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise, bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

Yönetim Kurulunun ibrası, Kooperatifin tabi olduğu yasalar gereği her yıl yaptırılması gereken Bağımsız Dış Denetim Raporunun son kısmında yer alan sonuç denetim görüşü, Hazine Müsteşarlığının rapor hakkındaki görüşü ile Kooperatif Denetim Kurulunca hazırlanmış bulunan Denetim Raporları görüşülüp kabul edilmediği sürece geçerli değildir. 

İbra edilmeyen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında Kooperatifin tabi olduğu 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 Türk Ticaret Kanununun ibra edilmeme durumuyla ilgili hükümleri uygulanır.

KARARLARIN TESİRİ

Madde 38- Kanun ve Ana Sözleşmeyi uygun surette toplanmış Genel Kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

KARARLARIN BOZULMASI

Madde 39- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, Ana Sözleşme hükümlerine ve iyi niyet kurallarına aykırı olduğu iddiasıyla Genel Kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay İçinde, Kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçiren veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,

2. Yönetim Kurulu,

3. Kararların yerine getirilmesi Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri.

Bozma davası açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Bu kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan edilir.

GENEL KURUL TUTANAĞI

Madde 40- Genel Kurul toplantılarının muteber olması için, temsilciler tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta toplantıya katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir. Genel Kurul tutanağı, Genel Kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

GENEL KURUL KARARLARIN TESCİL VE İLANI

Madde 41- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve Genel Kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 42- – Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları raporları ile bilanço ve gelir gider cetvelleri, Genel Kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği ilgili resmi kurumlara tevdi edilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ 

Madde 43– Yönetim Kurulu grup temsilcileri arasından Genel Kurulca en az bir en çok dört yıl için seçilir ve beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun emrettiği koşulları taşıyan bir üye genel müdürlüğe atanır.

Yönetim Kuruluna seçilen üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 44Yönetim Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

1. T.C. Vatandaşı olmak,

2. Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

3. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 3/6/2007 tarih 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,

4. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereği malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartları taşımak; sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarında en az üç yıl deneyimli olmak.

5. Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak ve Türkiye’de faaliyet gösteren başka bir sigorta şirketi ya da kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,

6. Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin “Yöneticilerin Yapamayacağı İşler“ ile ilgili 9 uncu maddesinde belirlenen bir görevi olmamak.

7. Diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.

Üyelerin çoğunluğunun en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olması gerekir.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.

Seçilme şartları Denetim Kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk Genel Kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, Yönetim Kurulunca bu durumdaki üyelerin Genel Kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul gündemine madde konulur.

Yönetim Kurulu üyeleri, Kooperatifin ve Kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde Yönetim Kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar. 

Altıncı fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra beşinci fıkradaki diğer görevleri edinen Yönetim Kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları, Kooperatif ve Kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde Yönetim Kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

Seçilme şartları denetçiler tarafından araştırılmakla birlikte 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereği Hazine Müsteşarlığı’nın onayına sunulmuş olması gerekir. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonra kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir. Haklarında yukarıda suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk Genel Kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber Yönetim Kurulunca bu durumdaki üyelerin Genel Kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulur.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 45- – Yönetim Kurulu kanun ve Ana Sözleşme hükümleri içinde Kooperatifin faaliyetlerini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1. Amaç ve faaliyet konularına dâhil işleri en iyi şartlarla yerine getirmek,

2. Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,

3. Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların Ana Sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

4. Kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere ilgili kişi ve kuruluşlar ile ortaklardan borç para almak,

5. Kredi alma işlemlerinde Kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,

6. Kooperatife yapılan bağışları Kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,

7. Kooperatifin tabi olduğu ilgili Bakanlıklarca istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,

8. Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

9. İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,

10. Genel Kurulca karar verilmek şartı ile Kooperatifin taşınmaz mallarını satmak ve rehine koymak,

11. Doğacak sorumluluk Yönetim Kuruluna ait olmak üzere kendi ortakları arasından veya haricen bir veya birkaç kişiyi Kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde Kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,

12. Kanunlar ve Ana Sözleşme ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek,

13. Kredi kullanım için Kooperatif gayrimenkullerini ipotek ettirmek,

14. Acente ve diğer sigorta aracılarının tesis edilmesini karara bağlamak ve onaylamak,

15. Her nevi sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemlerini yapmak ve bu konuda ilgili birimlere yetki devri yapmak,

16. Sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık ve temsilciliğini yürütmek üzere gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda ilgili birimlere yetki vermek,

17. Kooperatifin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, vermek ve bu konuda ilgili birimlere yetki vermek,

18. Amacına uygun gördüğü gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek,

19. Kooperatifin amacına uygun sigortacılık işlemlerini ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan diğer işleri yapmak ve bu konuda ilgili birimlere yetki vermek.

GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Madde 46- Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir Başkan ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen nitelikleri haiz bir genel müdürü belirleyerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim Kurulu, genel müdürün veya gerekli hallerde Yönetim Kurulu başkanının veya başkanın bu konuda açıkça yetkilendirmesi halinde diğer bir Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı ile toplanır.

Toplantı en az ayda bir defa ve üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır Oyların eşitliği halinde keyfiyet bir sonraki toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar. 

KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 47- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya Kooperatifin ilzamı için Kooperatif unvanı adı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Genel müdürün temsil yetkisi görevden alınmadığı müddetçe kaldırılamaz.

Yönetim Kurulu, genel müdür dahil Kooperatifi temsil ve Kooperatif adına imza almaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir.

Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 48- Yönetim Kurulu Üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.

Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde Yönetim Kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyelerden çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Denetim Kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

Yedek üyelerle de Yönetim Kurulunun tamamlanmaması halinde, eğer Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, Yönetim Kurulu, ortaklar arasından, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse Denetim Kurulu tarafında seçimler yapılmak üzere derhal Genel Kurul toplantıya çağrılır.

SORUMLULUK VE KANUNİ MUAMELELER

Madde 49- Yönetim Kurulu, Kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ye Kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayreti sarf eder.

Üyeler, Yönetim Kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırrını saklamakta yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu, gerekli defter ve belgeler ile Genel Kurul evrakların ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup saklanmasından ve diğer gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası adına, bizzat veya dolaylı olarak Kooperatifle Kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup. Kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen Denetim Kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü sebebiyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar. Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 50- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret, risturn ve katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli Genel Kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nevi ve miktarların dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

GENEL MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL

Madde 51- Yönetim Kurulu üyelerinden biri, kooperatifi sevk ve idare etmek üzere 46. Maddeye uygun olarak genel müdür tayin edilir. Kooperatif işlerinin sevk ve idaresi; Kanun, Ana Sözleşme ve diğer mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak genel müdüre aittir. Genel müdür olan Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Kooperatif işlerinin gerekli kıldığı genel müdür yardımcıları ve diğer personeli istihdam yetkisini haizdir.

Genel müdürün Kooperatif merkezinde bulunmadığı zamanlarda, kendisini aynı yetki ve sorumlulukta temsil etmek üzere Kooperatif adına imza koymaya yetkililerden görev unvanı en yüksek olanlardan birini vekil bırakır.

Genel müdür yardımcıları, Kooperatif işleri hakkında Yönetim ve Denetim Kuruluna istenilen her türlü bilgiyi vermeye mecburdur. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.

Genel müdür ve yardımcılarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketler Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yazılı, malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartları taşıması, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve Genel Müdürlüğe atanacakların en az on yıl, sigortacılık ve sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan, sorumlu genel müdür yardımcılığına atanacakları yedi yıldan az olmamak üzere sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarının en az birinde; diğer genel müdür yardımcılarına atanacakların da sorumlu olacakları alanda en az yedi yıl deneyim sahibi olması şarttır. Genel müdür yardımcılıklarından en az birinin sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu olması zorunludur.

Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşıması zorunludur.

Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlere tabidir.

İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele Yönetim Kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

YÖNETİCİLERİN YAPAMAYACAĞI İŞLER

Madde 52- Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ile Kooperatif adına imzaya yetkili olanlar kendileri veya başkaları namına Kooperatifin acenteliğini yapamaz, brokerlik ve sigorta eksperliği ile iştigal edemez, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan şirket ve Kooperatiflere yönetici ve denetçi olamaz. Kooperatifin faaliyet alanı ile ilgili konularda ücret karşılığı Kooperatifle iş ilişkisine giremez. Bu sınırlamalar eş ve velayeti altındaki çocuklar için de geçerlidir.

DENETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ

Madde 53- Genel Kurulca, en az bir yıl en fazla dört yıl için ortaklar arasından veya dışardan en az iki veya daha fazla Denetim Kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel Kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 54- Denetim Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 4 üncü maddesinin (6) ncı fıkrası gereği mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartları taşımak; çoğunluğunun en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak ve sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarında en az üç yıl deneyimi olan kişilerden seçilmek,

3. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 3/6/2007 tarih 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,

4. Aynı zamanda Kooperatifte Yönetim Kurulu üyesi, bu üyelerden birinin eşi, Kooperatif personeli veya Yönetim Kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım olmamak, Yönetim Kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak,

5. Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin “Yöneticilerin Yapamayacağı İşler” ile ilgili 9. Maddesinde belirlenen bir görevi olmamak, Denetim kurulu üyeleri, Kooperatifin ve Kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde Yönetim Kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

İkinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen Denetim Kurulu üyesi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra ikinci fıkradaki diğer görevleri edinen Denetim Kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Denetim Kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

Denetim Kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları, Kooperatif ve Kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde Yönetim Kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 55- Denetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1. Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına Genel Kurula bir rapor ile bildirmek,

2. Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa Kooperatif ve şubelerinin defter ve kayıtlarını incelemek,

3. En az üç ayda bir defa Kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4. Bütçe, bilanço, gelir-gider cetvelini denetlemek,

5. Yönetim Kurulunun ihmali halinde Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

6. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürlük ve şubelerindeki yetkililerin kanun ve Ana Sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere gecikmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

8. Kooperatif ortaklarının, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif personeli hakkındaki şikâyetlerini incelemek ve inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak,

9. Uygun gördükleri teklifleri Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantı gündemine koydurmak.

Denetim Kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve Ana Sözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda Genel Kurula haber vermekle yükümlüdür.

Denetim Kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve Ana Sözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Denetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

SORUMLULUK 

Madde 56- Denetim Kurulu üyeleri, kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bunlar görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında Kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

DENETİM KURULU ÜYELİĞİ BOŞALMASI

Madde 57- Denetim Kurulu üyeleri, kanun ve bu Ana Sözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılan üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı Genel Kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye ve üyeler ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler.

Yedeklerde dahil toptan boşalma olursa, Yönetim Kurulu derhal geçici bir denetçi seçer ve Genel Kurulun bilgisine; denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.

DENETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRETİ

Madde 58- Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

KOOPERATİFİN İLANLARI

Madde 59- Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine ait elektronik gazete bulunması halinde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesi zorunlu hususlar dışında, bu Ana Sözleşme kapsamında ilana tabi bütün hususlar anılan elektronik gazetede ilan edilir.

Ayrıca, Kooperatifin tabi olduğu 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve işbu Kanun çerçevesinde yayımlanmış bulunan ilan ve duyurulara ilişkin esaslara göre de ilan ve duyuruları yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ

HESAPLAR

HESAP DÖNEMİ, BİLANÇO VE NETİCE HESAPLARI

Madde 60- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi Kooperatifin kurulduğu tarihten itibaren başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.

Yönetim Kurulu her yıl 31 Aralık günü itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Denetim Kurulu üyelerine verir. Denetim Kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri bir raporla birlikte Yönetim Kuruluna iade eder. Ayrıca, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna gereken Denetim Çalışması yaptırılarak tanzim edilen Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kuruluna verilir. Düzenlemiş bulunan Denetim Raporları ile Bilanço ve netice hesapları Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer suret verilir.

MUHASEBE USULÜ 

Madde 61- Kooperatifin hesapları, tabi olduğu 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve TMS, UFRS ve bu hususta genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları bunlara uygun şekilde hazırlanır.

GELİR - GİDER FARKI VE DAĞILIMI

Madde 62- Gelir gider farkı Genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir. Müspet gelir-gider farkının %15 (Yüzdeonbeş)'i yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, Genel Kurul geri kalan müspet gelir-gider farkının tamamının veya bir kısmının ortakları, muameleleri oranında risturn olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi yedek akçe, özel fon, ortaklar ve personel için yardım fonu arasında bölüştürebilir.

Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık yedek akçelerden ve bunların kafi gelmemeleri halinde ek ödemelerde veya ortak sermaye payları ile karşılanır.

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı dağıtımı yapılamaz.

Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz.

Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez.

DEVİR TESLİM TUTANAĞI

Madde 63- Yönetim Kurulu üyeleri ve personel, görev devir ve teslim sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer Kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.

AVANS VE ÖDEMELER

Madde 64- Kooperatifin amacı, ana faaliyet konusu olan sigortacılık işlemleri ve genel yönetim çalışmalarıyla ilgili işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır.

Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alma şartları, kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 65- Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, Yönetim Kurulu piyasada cari fiyatlar esas alınmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut da yukarıda sözü edilen ara bilançosu Kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa, Yönetim Kurulu, ilgili resmi kurumlara durumu bildirerek Genel Kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda Kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa Yönetim Kurulu derhal Genel Kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder.

Aynı zamanda ilgili mahkeme ve resmi kurumlara bilgi verir. Ancak bilançoda tespit edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde ilgili resmi kurumlar yine haberdar edilir.

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde Yönetim Kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkemeye iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi Kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.

DEFTERLER

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 66- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

1. Yevmiye Defteri,

2. Defteri Kebir,

3. Envanter Defteri,

4. Yönetim Kurulu Karar Defteri,

5. Genel Kurul Karar ve Müzakere Defteri,

6. Ortaklar (Pay) Defteri.

Kooperatifte bu defterlerden başka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereği işin mahiyeti ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.

DEFTERLERİN TASDİK ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 67- Kooperatifin tutmakta zorunlu olduğu defterler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ve 65 inci maddeleri gereği tasdik ettirilerek kayıtları tutulur.

DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI

Madde 68- Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, poliçe, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilanları gibi belgeler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ve 82 nci maddeleri çerçevesinde muntazam bir şekilde saklanır.

Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82 nci maddesi uyarınca on yıl süre ile Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından saklanır.

ALTINCI BÖLÜM DAĞILMA VE TASFİYE

BİRLEŞME VE DEVİR

Madde 69- – Genel Kurul, Kooperatifin tasfiyesine, konu ve amaçları ile ilgili diğer bir Kooperatifle birleşmesine, kamu tüzel kişisine ve/veya herhangi bir sigorta kooperatifine veya şirketine devredilmesine ve/veya Kooperatif portföyünün devrine yahut iflasın istenmesine karar verebilir. Bu haller 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 84 üncü ve 85 inci maddeleriyle, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 10 uncu maddeleri hükümlerine göre yapılır. 21

DAĞILMA SEBEPLERİ

Madde 70- Kooperatif

1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde Ortak sayısının yediden aşağı düşmesi üzerine,

2. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak verilen ruhsatın tümüyle iptali sonucu sigortacılık faaliyetini durdurması üzerine,

3. Genel Kurul kararıyla,

4. İflasın açılmasıyla,

5. Tabi olduğu Kanunlarda öngörülen diğer hallerde ilgili Bakanlıkların mahkemeden alacağı karar üzerine,

6. Diğer bir Kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

7. Üç yıl üst üste olağan Genel Kurul toplantısını yapmaması halinde,

8. Amacına ulaşma imkânının kalmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı karar ile dağılır.

TASFİYE KURULU

Madde 71- Tasfiye Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulunu da görevlendirebilir. Genel Kurulca Tasfiye Kurulu için bir seçim ve görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini Yönetim Kurulu yönetir. Bunlar Genel Kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

Tasfiye Kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkân bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunun değişik 56 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendi ve 61 inci maddesi hükümleri ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 10 uncu maddesinin 2 ve 5 inci bendi hükümleri Tasfiye Kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. Tasfiye Kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

TASFİYE KURULUNUN GÖREVLERİ VE TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 72- Tasfiye Kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiyeye ilişkin işlemler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tasfiye ile ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülür.

Tasfiye süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında nisap aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK VE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİ

Madde 73- Kooperatif, kooperatifçilik iş ve işlemleri yönünden Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, sigortacılık iş ve işlemleri yönünden ise Hazine Müsteşarlığının denetimine tabidir. 

İlgili Bakanlıklar, bağımsız denetim kuruluşlarını Kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.

Ayrıca Kooperatif 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde Kooperatifin bilanço, gelir gider hesaplarını Hazine Müsteşarlığının yetki verdiği Bağımsız Dış Denetim kuruluşuna denetlettirmek mecburiyetindedir.

Kooperatif görevlileri, Kooperatife ait para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizlide olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde Bakanlık Müfettişlerine, Hazine Müsteşarlığı Denetim Elemanlarına, görevli ve yetkili bağımsız dış denetim kuruluş denetim elemanlarına, Kooperatifin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim denetim elemanlarına ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Madde 74- Bu Ana Sözleşmede açıklık olmayan hallerde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun anonim şirketlere ait hükümleri ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu Kanunlar çerçevesinde çıkartılmış bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 75- İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ataklar Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilmişlerdir.

İlk Yönetim Kurulu üyeleri, Ana Sözleşmenin 43 öncü maddesinde belirtilen seçilme şartların taşıdıklarını beyan ederler.

İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 76- İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kişiler Denetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

İlk denetçiler Ana Sözleşmenin 54 üncü maddesinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.

KURUCULAR

Madde 77- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları, uyrukları, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunanlar:

Kurucu ortaklar, bu Ana Sözleşmenin 10 uncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.

KORU MÜTÜEL SİGORTA BÜLTEN KAYIT

E-posta adresinizi bırakarak e-bültenimize üye olabilirsiniz!


 
Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe INTERNATIONAL COOPERATIVE AND MUTUAL INSURANCE FEDERATION Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe
Sayfa Başına Git