Gizlilik Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yükümlülüğümüz

​​​​​​Koru Sigorta olarak müşterilerimizin özel hayatlarına ve kişisel verilerinize ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

“Kişisel verileri”niz ile, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade edilirken;  ırk, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, “Özel Nitelikli Kişisel Verileri”niz olarak kabul edilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kurumumuz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve 6698 sayılı Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile; kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

6698 sayılı Kanun kapsamında, Kurumumuza sunmuş olduğunuz Kişisel verileriniz;

Kişisel Verileriniz, Veri sorumlusu sıfatıyla Koru Sigorta  tarafından, ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Sigorta sözleşmesinin kurulması veya riziko değerlendirmesi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak,  aşağıdaki amaçlarla kullanılabilecektir:

 

• İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.
• Size poliçelerimiz, diğer koşullar ve şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikleri hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
• Sigorta sağlanıp sağlanmayacağına karar vermek; hasar tespiti, işleme ve ödeme de dahil olmak üzere sigorta ve asistans hizmetleri sağlamak; ve geçerli olduğu durumlarda, hasar ihtilaflarını yönetmek.
• Prim ödemelerine uygunluğunuzu değerlendirmek ve prim ve diğer ödemelerinizi işlemek.
• Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
• Şikayetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
• Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
• Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
• Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; Bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
• Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya sigorta iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
• Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
• Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
• Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
• Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetleri ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.
• Elektronik hizmetlerimiz üzerinden mesajlar gönderdiğiniz kişilere sizi tanıtmak.

 

 

Yukarıda tanımlanan durumlar dışında, özel nitelikli kişisel verileriniz ise, kural olarak, ancak açık rızanız ile işlenebilecek ise de, Sağlık ve cinsel hayat dışındaki diğer özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 

Koru Sigorta 'ya başka kişilerle ilgili Kişisel Veriler sağlamakta iseniz, öncelikle, söz konusu kişiyi bu gizlilik bildirimi içeriğinden haberdar etmeyi ve ayrıca söz konusu kişi ile ilgili Kişisel Verilerin bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak işlenmesi, ve aktarımına (sınır ötesine aktarım dahil) ilişkin yasal olarak gerekli onayını almayı kabul edersiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birisi kapsamında, aktarım (sınır ötesine aktarım dahil) yapılabilir. Sınır ötesi aktarım, örneğin, Kişisel Verilerin uluslararası seyahat sigortası hasarlarını işlenmesi ve yurtdışındayken acil tıbbi asistan hizmetlerinin sağlanması için söz konusu olabilir.  Aktarımın sınır ötesi olması durumunda, aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla aktarım yurt dışına yapılabilecektir.

Aktarım yapılacak taraflar, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri ile, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği faaliyet gösteren Türkiye Sigorta Birliği ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gibi kurumlara, destek hizmet şirketleri (Anlaşmalı servisler, BT programları alınan firmalar, arşiv hizmeti alınan firmalar, vb. ) ve banka ve benzeri kurumlar’dır. Sınır ötesi aktarımda ise, Kişisel Veriler,  uluslararası hizmet sağlayıcılarımıza, çözüm ortaklarımıza ve devlet makamlarına veya resmi makamlara aktarılabilir.

Gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece risk değerlendirmesi amacıyla kullanılmak üzere sigorta şirketi, reasürans şirketi ve emeklilik şirketlerinin kendi aralarında doğrudan doğruya ya da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişi sırasında sigorta şirketi, reasürans şirketi ve emeklilik şirketlerine ya da sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait, yanlış sigorta uygulamaları dâhil, sır niteliğindeki bilgilerin öğrenilmesi ve paylaşımı sır saklama yükümlülüğü dışındadır.

 

Kişisel Bilgilerin Elde Tutulması:

Koru Sigorta olarak işlediğimiz Kişisel Verilerin kullanım amacı doğrultusunda güvenilir ve burada belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerektiği ölçüde doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için makul adımlar atmaktayız. Koru Sigorta , Kişisel Verileri, yasa daha uzun bir elde tutma süresi öngörmediği veya daha uzun bir elde tutma süresine izin vermediği sürece, burada belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gereken süre boyunca elinde tutacaktır.   

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Koru Sigorta ’ya yazılı olarak başvurarak:

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Bilgilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıdaki iki bent uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
• Kişisel verinizin otomatik analizi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarsa buna itiraz etme,
• Kişisel verinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini isteme;

 

hakkına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

 

Güvenlik:

Koru Sigorta olarak yürürlükteki gizlilik ve kişisel verinin korunması mevzuatı ile tutarlı uygun teknik, fiziksel, hukuki ve organizasyon önlemleri alacaktır.  Ancak internet veya veri depolama sistemi üzerinden yapılan hiçbir veri iletiminin, % 100 güvenliği garanti edilememektedir.  Eğer bir şekilde güvenli olmadığına inanmak için bir nedeniniz varsa (örneğin, bizimle olan herhangi bir Kişisel Bilginizin güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyorsanız), derhal bize 02164657353 no.lu telefondan haber veriniz.

 

Sorumluluk:

Koru Sigortanın elektronik hizmetlerin bağlı olduğu herhangi bir siteyi veya servisi işletenler de dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü şahsın gizliliğini, bilgilerini veya başka uygulamalarını muhatap olarak almaz ve tarafımız bunlardan sorumlu değildir.   Koru Sigorta elektronik hizmetleri'ne bir bağlantı konulması, bağlantısı verilen sitenin veya servisin tarafımızdan onaylandığı anlamına gelmez.  

 

Değişiklik:

Bu gizlilik bildirimi, tarafımızdan düzenli olarak gözden geçirilmektedir ve bu bildirimde istediğimiz zaman iş ve hukuki gerekliliklerimizdeki değişiklikleri de göz önünde bulundurarak değişiklik yapma hakkımız saklıdır.   Güncellemeler internet sitemize konulacaktır.