Ürünlerimiz


EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI

 
EMTEANIZI BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE TAŞIRKEN, SEVK SIRASINDA OLUŞABİLECEK HASARLARA KARŞI KORUYORUZ!
 
Emteanızı bir yerden başka bir yere Hava, Deniz, Kara ve Demir yolu ile sevk esnasında; ” acaba emteam teslimat adresine ulaştı mı?” endişesi yerine gelin emteanızı taşınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve kayıplara karşı teminat altına alalım.
 

ÜRÜN BİLGİSİ

Bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevk edilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza, karşılaşabileceği riskler için Koru Sigorta Emtea Nakliyat Sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz.
 
TEMİNATLAR
 
Nakliyat Emtea Sigortalarında riskinizin türüne göre ve ihtiyacınıza göre üç tür teminat seçeneği ile ilerleyebiliriz.
 
1- TAM ZİYA TEMİNATI
 
Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi riski teminat kapsamındadır. Her tür nakil vasıtasıyla yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.
 
2- DAR TEMİNAT
Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanması riski teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber,  teminatın kapsamı değişmemektedir. 
 
Bu teminat;
 
Karayolunda; Kamyon klozu,
Demiryolunda; Demiryolu klozu,
Denizyolunda ; Enstitü Yük Klozları (C) klozu adlarını almaktadır.
Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.
 
Aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar dar teminat kapsamındadır.
 
Denizyolunda;
Yangın, infilak,
Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,
Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı
Kurtarma ve yardım masrafları
Dava say masrafları
Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden çok kolinin tam zıyaya uğraması 
teminat kapsamındadır.
 
Karayolunda;
Nakil vasıtasının yanması,
Çarpması,
Çarpışması,
Ateş,
Yıldırım,
Seylap,
Köprü yıkılması,
Kamyon veya treylerin devrilmesi,
Trenin raydan çıkması
sonucunda taşınan malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır.
 
3- GENİŞ TEMİNAT (Enstitü Yük Klozları (A)/(Enstitü Yük Klozları (AİR) 
Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı tüm riskler istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.
Teminat kapsamı dışında tutulan istisnalar şunlardır;
 
Nakliyat esnasında gecikmeden kaynaklanan hasar ve masraflar
Fire, çürüme, bozulma gibi malın kendi bünyesinden kaynaklanan hasarlar
Malın kendi kusuru, üretiminden kaynaklanan hasarlar (ayb-ı zati )
Ambalaj yetersizliği
Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetli hareketlerinden kaynaklanan hasar ve masraflar.
Radyoaktif kirlenme
Harp ve grev rizikoları (istenmesi halinde ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir).
 
EMTEA SİGORTASI İLE TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTASI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
 

- Sigortalanabilir menfaat

Emtea Nakliyat Sigortasında; Malın fiziki varlığıdır. 
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Taşıyıcının hukuki sorumluluğudur.
 

- Sigortalı

Emtea Nakliyat Sigortasında; Malın sahibidir.
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Nakliyat firmasıdır.
 

- Sigorta bedeli

Emtea Nakliyat Sigortasında; Malın fatura kıymeti + masraflardır. 
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Teminat limitidir.
 
 

- Tazminat ödeme esası

Emtea Nakliyat Sigortasında; Kusur aranmaz.  
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Taşıyıcının kusuru aranır.
 
- Teminatın verilebildiği taşıma türleri
Emtea Nakliyat Sigortasında; Bütün taşıma türleri verilir.  
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Sadece karayolu taşıma türüne verilir.
 
NAKLİYAT SİGORTALARINDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
Avarya: Nakliyat Sigortalarında zarar veya hasar.
 
Hususi Avarya: Nakliyat Sigortalarında, sigorta konusunda meydana gelebilecek kısmi hasar, zarar veya kayıp.
 
Baratarya: Kaptanın ve diğer gemi adamlarının bilerek ve hile ile donatan ve gemi işleticisinin zararına yaptığı her türlü haksız harekete denir. Gemi sahibi baratarya yapamaz.
 
Kurtarma Yardım Masrafları: Teminat kapsamında olan bir tehlike karşısında sigorta konusunu kurtarmak için üçüncü kişiler tarafından yapılan masraflar.
 
Müşterek Avarya: Gemi ve yükü birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, makul bir hareket tarzında olmak kaydıyla, bilerek bir fedakarlık yapılması veya bir masrafa katlanılması durumunda, Müşterek Avarya hareketi söz konusudur ve bu nitelikte bir hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar veya masraflara denir.
 
SIKÇA SORULNA SORULAR
 
Emtea Nakliyatı Sigortalarını Nasıl Tanımlayabiliriz?
Emtea Nakliyatı Sigortaları emteanın, kara, deniz, hava ve demiryollarında taşınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve kayıpları teminat altına alır.
 
Emtea Nakliyatı Sigortalarında Kara ve Demiryolu Nakliyatlarında Uygulanan Kamyon ve Demiryolu Klozlarının Teminat Kapsamı Nedir?
Kamyon Klozu ; Kamyon veya treylerin, karayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme  çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması ile bazı doğal tehlikeler sonucu (yıldırım, sel, dere taşması, çiğ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması ve yol çökmesi) taşınan emteanın zarar görmesi durumunu teminat kapsamına alır.
 
Demiryolu Klozu; Malların demiryolu ile nakilleri sırasında ateş, yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, yol çökmesi, hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar arasındaki çarpışma, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir tehlikeye maruz kalması sonucu uğrayacağı zarar ve hasarları teminat kapsamına alır.
 
Kamyon ve Demiryolu Klozları Kapsamında Verilen Teminatın Başlangıç ve Bitiş Zamanları Nasıl Tespit Edilir?
Kamyon klozunda; Teminat, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının, poliçede gösterilen yere varışı ile sona erer. Yükleme ve boşaltma esnasında, emteanın maruz kalabileceği rizikolar, ancak ek prim ödemek suretiyle teminata dahil edilebilir. (Yükleme ve boşaltma rizikolarının teminata dahil olup olmadığının poliçe özel şartlarında belirtilmesi gerekmektedir)
 
Demiryolu klozunda ise; Teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa, ticari örf ve adetlere uygun olarak, muhafaza edilmek üzere demiryolu yetkililerine teslimi ile başlar. Malların varma istasyonunda alıcısına teslimi ile veya teslime engel bir hal varsa, malların satıldığı veya usulüne uygun olarak depo edildiği zaman sona erer.
Sigortanın son bulması bu üç şekilde meydana gelmemiş ise, teminat en geç varısı takip eden 60. günün sonunda biter. Burada yükleme boşaltma rizikosu, ancak ek prim ile temin edilebilir.
 
Kamyon, Treyler veya Vagonların Denizyolu Nakillerinde Teminat Devam Eder mi?
Devam eder. Bunun için ayrıca bir prim ödenmesine gerek yoktur. Sigorta, malları taşıyan aracın göl veya denizdeki nakillerinde, denizyoluyla yapılacak emtea nakliyatına ilişkin dar teminat ( C ) klozu veya (F.P.A.) şartları gereğince geçerlidir.
 
Açık Kasalı Kamyon ya da Vagonlar ile Yapılan Taşımalara Geniş Teminat Verilebilir mi?
Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler ( örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb. ) için geniş teminat verilebilir.
 
Denizyolunda Teminatın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Nasıl Tespit Edilir?
Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varıs yerindeki nihai depoya teslimine kadar sürer. Ancak uluslararası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır. Örneğin satıcı malini FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Ancak malların gemiden boşaltılmasını takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasını takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.
 
Geminin Güvertesinde Taşınan Emteaya Sigorta Teminatını Verilebilir mi?
Aksine anlaşma yoksa, sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farz ederek prim tespit etmektedir. Bu nedenle, emteanın güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır.
Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir.
 
Nakliyat Sırasında Yapılacak Aktarmalar ile Tamamlayıcı Sevkiyatları Teminat Kapsamına Almak İçin Ek Prim Ödemek Gerekir mi?
Genel sigorta tatbikatında, aktarmalar ve tamamlayıcı sevkiyatlara (başlangıç ve bitiş sevkiyatları) ek prim alınmakta ve teminat kapsamına dahil edildiği poliçede gösterilmektedir.
 
Dökme Olarak Yapılan Taşımalarda Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Sırasında Meydana Gelebilecek Hasarlar Teminat Kapsamına Dahil midir?
Dökme yükler dar teminat ( kamyon klozu ve demiryolu klozu ) ile sigortalandığında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamının dışında kalır.
Geniş teminatla yapılan sigortalarda aslında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamına dahildir. Ancak dökme sıvı yük niteliğindeki emteanın yükleme boşaltma riskleri, diğer mallara oranla daha fazla ve mutaddır. Bu nedenle, bu tür emteaya geniş teminat verildiğinde, yükleme boşaltma sırasında sigorta kapsamına dahil rizikolardan biri meydana gelmediği halde oluşan noksanlığın teminat harici bırakılması amacıyla Bulk Oil teminatı verilmektedir. Veya geniş kapsamlı ( A ) klozu teminatı verildiğinde taşınan malın özelliğine göre bir muafiyet uygulaması yapılmaktadır.
 
Nakliyat Abonman Sözleşmesi Nedir?
Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalatmayı taahhüt ettiği bir anlaşmadır. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır. Sözleşme süresince;
- En az 5 sevkiyatın sigorta ettirilmesi,
- En az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir.
Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak sözleşme yenilemelerinde, bu durum dikkate alınır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen sevkiyat miktarına bağlı olarak çokluk indirimi uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat teminata alınmış olmaz.
 
Geçici (Flotan) Poliçe Nedir?
Sevkiyatı gerçekleşecek bir malın, nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat’i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.
Nakliyat Sigortalarında Hangi Durumlarda Gider Vergisi Alınmaz?
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için allınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.
 
HASAR ANINDA
Sahip olduğunuz Koru Sigorta poliçelerinizle ilgili olarak, bir hasar meydana geldiğinde 7/24 hizmet veren 0850 205 56 78 veya 0216 465 73 53 nolu çağrı merkezimizi arayınız
 
Hasar ihbarı anında aşağıdaki bilgiler sizden istenecektir:
Poliçe Numarası
Sigortalının adı, soyadı 
Hasar Tarihi
Tahmini hasar miktarı
Hasarın mahiyeti
Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu
 
SİZE YAKIN ACENTE
İhtiyacınıza uygun nakliyat poliçesi için sizi en yakın acentemize bekliyoruz, acentelerimiz için tıklayınız.
 
 
Bölge Müdürlüklerimiz

Bölge müdürlüklerimiz için  tıklayınız.

 
 
EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI